Informācija par videonovērošanu

Pārzinis: VSIA “Latvijas Koncerti”, Reģ. Nr.40003374610, Maskavas iela 4/1, Rīga, LV-1050, www.latvijaskoncerti.lv

Datu aizsardzības speciālists: Pārziņa veiktās datu apstrādes uzraudzīšanai ir nolīgts datu aizsardzības speciālists. Nepieciešamības gadījumā ar viņu var sazināties, sūtot savus jautājumus uz e-pastu:
datuaizsardziba@latvijaskoncerti.lv

Apstrādes nolūks (mērķis):
- Sabiedrības darba telpu (Spīķeru koncertzāles publiskās telpas) pastāvīga uzraudzība, lai kontrolētu Spīķeru koncertzāles lietošanas noteikumu un iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu;
- noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai attiecībā uz Sabiedrības īpašumu, kā arī Sabiedrības darbinieku dzīvību, veselību un īpašumu.

Apstrādes pamatojums: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta 1.daļas f.punkts.

Interešu pamatojums un līdzsvarojums: Pārzinim ir tiesības uz īpašuma neaizskaramību, kā arī savu interešu aizsardzību likumā noteiktā kārtībā. Datu subjektu tiesību un brīvību aizskārums ir samazināts, jo Pārzinis neglabā video ierakstu ilgāk par 4 nedēļām. Pēc tam videoieraksts tiek neatgriezeniski dzēsts.Pārziņa teritorijā videonovērošana tiek veikta, lai nepārtraukti (24 st. diennaktī) novērotu ieeju Sabiedrības izmantotajās ēkā (Spīķeru koncertzāle) un, konstatējot pārkāpumus, traucējošo rīcību vai apstākļus, kas var izraisīja šādus pārkāpumus vai traucējošu rīcību, nekavējoties veiktu pasākumus kaitīgo seku novēršanai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai un/vai atklāšanai.

Sabiedrības apsaimniekotā Spīķeru koncertzāle tiek izmantota publisku pasākumu rīkošanai un radošo grupu mēģinājumiem. Šajos pasākumos vienlaicīgi piedalās liels skaits cilvēku, tāpēc Sabiedrībai jānodrošina šajās telpās kārtība un iekšējo kārtības noteikumu ievērošana. Ja minētā kārtība un iekšējie kārtības noteikumi tiek pārkāpti, nepieciešams konstatēt pārkāpuma laiku, veidu, raksturu un vainīgās personas. Sabiedrībai nav iespējams nodrošināt nepārtrauktu vairāku uzraugu vai apsargu klātbūtni, turklāt koncertzāles telpās tā būtu pārāk uzbāzīga apmeklētāju un telpu lietotāju kontrole. Videonovērošana, kas aptver publiskās telpas (kāpnes, ieeja, ģērbtuve, koridori), ļauj sasniegt šos mērķus diskrēti, neapgrūtinot apmeklētājus, un nepiemērojot nesamērīgas pūles.

Datu saņēmēji: Datus izmanto tikai Pārziņa darbinieki, kuriem tas paredzēts darba pienākumos. Dati ārpus Pārziņa tiek nodoti tikai tiesībsargājošām iestādēm pēc to pieprasījuma vai arī Pārzinim, iesniedzot iesniegumu par noziedzīgu nodarījumu un lūdzot tā izmeklēšanu. Ārpus Latvijas dati netiek nodoti.

Datu glabāšanas ilgums: Dati tiek glabāti līdz 1 mēnesim.

Datu apstrādes veids: Dati tiek fiksēti elektroniskā formā ar kameru palīdzību. Videonovērošanas sistēma nenodrošina cilvēka sejas un/vai automašīnu numuru automātisku atpazīšana. Personu vai notikumu meklēšana var tikt veikta tikai vizuāli, pārbaudot uzfilmēto materiālu konkrētajā laikā un vietā.

Iebildumi par apstrādi: Iebildumi un sūdzības par apstrādi iesniedzami rakstveidā Sabiedrībai vai uzraugošajai institūcijai (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv).

Videonovērošanas veikšanas adrese:Maskavas iela 4/1, Rīga, LV-1050

Informācija par VSIA “Latvijas Koncerti”(turpmāk arī – Sabiedrība) veikto personas datu apstrādi videonovērošanas sistēmas ietvaros PDF

To top