Ziedojumi

Ziedojuma (dāvinājuma) būtību un principus, kas valsts kapitālsabiedrībām jāievēro ziedojot (dāvinot), regulē likums “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, kas nosaka, ka dāvinājums (ziedojums) ir publiskas personas vai kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana privātpersonas vai citas kapitālsabiedrības īpašumā, kā arī kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana publiskas personas īpašumā.

Izvērtējot jautājumus par ziedošanu, VSIA “Latvijas Koncerti” vadās no likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” normām, kas paredz, ka valsts kapitālsabiedrības mantu vai finanšu līdzekļus drīkst dāvināt (ziedot), ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:

  • dāvinājums (ziedojums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;
  • pastāv iespēja kontrolēt dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanu;
  • attiecīgā kapitālsabiedrība dāvināšanas (ziedošanas) brīdī ir samaksājusi valstij vai pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas
  • kapitālsabiedrība iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu
  • kapitālsabiedrība dāvināšanai (ziedošanai) atvēl ne vairāk par 20 procentiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas.

VSIA “Latvijas Koncerti” nav izplatīta ziedošanas prakse un katrs lēmums par ziedojuma piešķiršanu tiek izvērtēts atsevišķi, ņemot vērā konkrēto situāciju.

Informācija par saņemtajiem ziedojumiem:
Ziedojumu pārskats par 2019.gadu 
Ziedojumu pārskats par 2018.gadu 
Ziedojumu pārskats par 2017.gadu 
Ziedojumu pārskats par 2016.gadu 
Ziedojumu pārskats par 2015.gadu 

To top